Careers :: Support & Other Operation
Contact Information:


People Division
Phone: +66 2398 7885-6 Ext.541
Email:job@nathalin.com

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สังกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีความขยัน ตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

  

เอกสารที่ต้องนำส่ง:

 • หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 • Resume
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรนักศึกษา

Marine Insurance and Claim Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Marine Insurance and Claim Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Responsibilities:

Department Management

 • Plan and implement systems that perform the work and fulfill the mission and the goals of the department and company efficiently and effectively.
 • Plan and allocate resources to staff and accomplish the work to meet departmental and company productivity and quality goals.
 • Plan, evaluate, and improve the efficiency of business processes and procedures to enhance efficiency and comply with the laws and regulations.
 • Review performance data that includes financial, sales, and activity reports and to monitor and measure departmental productivity, goal achievement, and overall effectiveness.
 • Establish and maintain relevant controls and feedback systems to monitor the operation of the department.
 • Supervise the preparation the work manual complies with the quality policy such as Work Manual (WM), Work Instruction (WI), Procedures.
 • Make business decisions that are financially responsible, accountable, justifiable in accordance with organization policies and procedures.
 • Manage the preparation and maintenance of reports necessary to carry out the functions of the department. Prepares periodic reports for management, as necessary or requested, to track strategic goal accomplishment.
 • Communicate regularly with other managers, the directors, vice president, CEO, and other designated contacts within the organization.

Ship Insurance and claim management

 • Analyze necessity and worthiness of ship insurance regard of market situation, customer groups, demand for services including consistency of the business plan and company policy
 • Plan and participate in the annual budget for insurance expenses / ship insurance policy renewal considering the appropriateness in the overall budget, needs and policies of the company
 • Negotiate the insurance premiums to be most appropriate and worthwhile.
 • Monitor and inspect all insurance contracts.
 • Control and check the annual premium payment in accordance with the contracts, rules, and regulations.
 • Control and check the ship repair expenses from the ship management company (NMC, NSSG, TIM) based on the actual amount that the reserve company paid to the insurance company.
 • Manage the receipt of notifications and coordinate events between various departments related, such as the Marine Department (TMD) or insurance agents in the event of damage to the ship, the property of the ship’s personnel or the goods, and the supervisor’s report.
 • Control and check insurance claims.

Human Resources Management

 • Provide oversight and direction to the employees in the operating unit in accordance with the organization’s policies and procedures.
 • Work with Human Resources staff to recruit, interview, select, hire, and employ an appropriate number of employees.
 • Coach, mentor and develop staff, including overseeing new employee onboarding and providing career development planning and opportunities.
 • Empower employees to take responsibility for their jobs and goals. Delegate responsibility and expect accountability and regular feedback.
 • Consciously create a workplace culture that is consistent with the overall organization’s and that emphasizes the identified mission, vision, guiding principles, and values of the organization.
 • Lead employees using a performance management and development process that provides an overall context and framework to encourage employee contribution and includes goal setting, feedback, and performance development planning.
 • Lead employees to meet the organization’s expectations for productivity, quality, and goal accomplishment.
 • Provide effective performance feedback through employee recognition, rewards, and disciplinary action, with the assistance of Human Resources, when necessary.
 • Maintain employee work schedules including assignments, trainings, vacations and paid time off, telecommuting, cover for absentees, and overtime scheduling.
 • Maintain transparent communication. Appropriately communicate organization information through department meetings, one-on-one meetings, and appropriate email, IM, and regular interpersonal communication.
 • Perform other duties and responsibilities, as assigned.

Qualification:

 • Education: Minimum of a Bachelor’s degree in Maritime, Ship Engineering, Actuary or related
 • Experiences: A minimum of 10 years experiences in maritime, tanker, oil & gas or logistics business and a minimum of 7 years of responsible leadership experiences in management or supervisory positions.

Technical Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Technical Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Responsibilities:

งานอำนวยการฝ่าย

 • วางแผน กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในฝ่าย ได้แก่ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • เข้าร่วมประชุมผู้บริหารตามกำหนดนัดหมาย เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข
 • กำกับดูแลการจัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพเช่น Procedures และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพฯ
 • วางขั้นตอนและระบบการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • วางแผนและกำกับ การจดทะเบียนเรือไทย ,โอนกรรมสิทธิ์, จดจำนอง ,ต่อใบอนุญาตใช้เรือและใบรับรองต่างๆ
 • ตรวจสอบและกำกับการจัดทำรายงานสรุปปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองประจำเดือนของกองเรือ

งานบริหารการซ่อมและบำรุงรักษาเรือ (PMS)

 • ทบทวนงบประมาณและแผนงาน PMS ประจำปี พิจารณาและสรุปแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนด
 • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผน PMS ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบรายงานสรุปความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนบำรุงรักษา (PMS Progress Report) ประจำสัปดาห์ของเรือแต่ละลำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามงานและปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผนการตรวจเยี่ยมเรือประจำปี (Management Visit) เป็นการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจสอบสภาพเรือ เครื่องจักร/เครื่องกลเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดของเรือแต่ละลำ
 • กำกับ ดูแล ติดตามการนำเรือเข้าอู่ ให้เป็นไปตามแผนงาน และภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนตรวจสอบรายงานผลการเข้าอู่ของเรือ และนำเสนอผู้บริหารรับทราบ
 • ประสานงาน ตรวจสอบ และติดตามการเข้าตรวจเรือตามรอบเวลาที่กำหนด ร่วมปรับปรุง แก้ไข อำนวยการให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
 • สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน PMS ประจำปี นำเสนอภาพรวมในที่ประชุมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำแผน PMS ของปีถัดไป
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับงานซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องกลเรือ ที่ผู้ใต้บังคับคัญชาไม่สามารถตัดสินใจ หรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง
 • ประชุมทีมงาน เพื่อร่วมแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และหาแนวทางการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ
 • กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานตามแผนมาตรการป้องกันมลภาวะจากเรือ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานของฝ่ายทั้งหมดให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด อาทิ ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน PMS ค่าอุปกรณ์ Spare part ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเรือ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น
 • ตรวจเช็คข่าวสารประจำวันจากเรือ ทาง Email ได้แก่ งานซ่อมทำ เหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อติดตามสถานการณ์ หาแนวทางป้องกัน แก้ไข ได้ทันท่วงทีหากมีเหตุผิดปกติ หรือฉุกเฉินเกิดขึ้น
 • ศึกษา สืบค้น ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิทยาการด้านเทคนิคเครี่องจักร/เครื่องกลเรือ การเดินเรือทางทะเล เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

งานบริหารบุคลากร

 • วางแผนกำลังคนในฝ่ายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณงานในหน้าที่รับผิดชอบ
 • คัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานใต้บังคับบัญชาให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่กำหนด
 • พัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน และให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 • สอนงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และความสามารถในงาน (Functional Competency) ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification:

 • ระดับการศึกษา (Education): ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล พาณิชย์นาวีเครื่องกลเรือ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences): 8 ปีขึ้นไป ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกลเรือ และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งต้นกลหรือรองต้นกลไม่น้อยกว่า 5 ปี

Commercial Manager - Truth Maritime Services Co., Ltd.

Commercial Manager - Truth Maritime Services Co., Ltd.

Responsibilities:

งานอำนวยการหน่วยงาน

 • วางแผน กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำปีของแผนก ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา และควบคุม บริหารจัดการ การใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแผนก ได้แก่ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานในแผนก ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
 • กำหนดแนวทางการทำงานให้ประสานและสนับสนุนกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนกประจำเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชา

งานบริหารสัญญาและรายได้

 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายรายได้จากการให้บริการเรือขนส่งน้ำมัน โดยจำแนกตามประเภทสัญญาบริการ ได้แก่ Spot Charter, Time Charter และ COA (Contract of Affreightment)
 • วางแผนงาน กำหนดเป้าหมายประจำเดือน ประจำปี และวางกลยุทธ์ในการบริหารงาน อาทิ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
 • แสวงหาลูกค้ารายใหม่ พบปะลูกค้าด้วยตนเอง หรือร่วมกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ใต้บังคับบัญชา นำเสนองานบริการที่เหมาะสม และเข้าเยี่ยมลูกค้ามุ่งหวัง (Prospects) ตามที่ได้รับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา
 • รับ Requirement ของลูกค้า ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการให้เหมาะสมและสอดรับกับข้อกำหนดของลูกค้า เช่น ประเภทของสัญญา ลักษณะเรือขนส่ง ประเภทและปริมาณสินค้าที่จะขนส่ง กำหนดเวลาขนส่ง และสถานที่รับ-ส่งสินค้า เป็นต้น

งานบริหารการขนส่งสินค้า

 • วางแผนภาพรวมการใช้เรือในแต่ละปี แยกย่อยเป็นรายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ ให้สอดคล้องกับแผนงานของลูกค้า และเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท
 • บริหารการใช้เรือในการขนส่งสินค้า ควบคุม ติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ให้เรือสามารถดำเนินงานได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารตารางเวลารับ-ส่งน้ำมันให้ได้ตามวันที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการปรับแผนงานรับ-ส่งน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • ติดตามผลการตรวจคุณสมบัติและมาตรฐานเรือตามช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ก่อนเริ่มทำสัญญาบริการ ระหว่างการให้บริการทุกๆ 6 เดือน หรือตามระยะเวลาของเรือแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพร้อมสำหรับการให้บริการขนส่งสินค้า

งานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

 • ร่วมกับฝ่าย Project Investment & QM (PRM) วางแผนการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าประจำปี
 • วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานสรุปผลความพึงพอใจ ระบุจุดเด่น จุดด้อย แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการให้บริการต่อไป เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • ตรวจสอบและติดตามการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการเกิดซ้ำ

งานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

 • ร่วมกับฝ่าย Project Investment & QM (PRM) วางแผนการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าประจำปี
 • วิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้รับ จัดทำเป็นรายงานสรุปผลความพึงพอใจ ระบุจุดเด่น จุดด้อย แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการให้บริการต่อไป เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • ตรวจสอบและติดตามการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการเกิดซ้ำ

งานบริหารบุคลากร

 • บริหารและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด
 • สอนงาน ให้คำปรึกษา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาในกรณีที่พนักงานไม่สามารถตัดสินใจได้เอง
 • ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 • กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และความสามารถในงาน (Functional Competency) ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Procurement Management

 • งานบริหาร Procurement Strategic Management
 • งานวิเคราะห์จากภายในองค์กร Strategic Sourcing Internal Analysis
 • งานวิเคราะห์ตามประเภทสินค้า/บริการ ประจำปี
 • งานวิเคราะห์ตามผู้ขาย/ผู้ให้บริการ(Supplier/Contractor) ประจำปี
 • Supplier Management
 • งานประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายไตรมาส
 • งานรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดกลุ่มตามเกรดของผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายไตรมาส

Qualification:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์5-7 ปี ขึ้นไป ในสายงานการตลาด งานขาย ธุรกิจน้ำมัน ปิโตรเคมี งานขนส่งทางทะเล เรือเดินทะเล และมี ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

Sales Executive - Sea Oil Public Co., Ltd.

Sales Executive - Sea Oil Public Co., Ltd.

Responsibilities:

Key Responsibilities:

 • To develop new sales channel and maintain relationship with existing customer.
 • To develop existing businesses and enlarge sales potential
 • To monitor status of customer’s purchasing forecast, orders and delivery
 • To analyze market trends and competition
 • To develop marketing tools and presentations to support sales activities
 • To coordinate the quotations, collection of payments, customer
 • To handle customer complaints
 • Coordinate delivery schedules and shipment of logistic and services.
 • Research new business partner to expand business domain & sales channels
 • Other tasks as assigned

Qualification:

Key Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Age not over 30 years old
 • Minimum 2-3 years’ experience in sales and marketing
 • Good command in English
 • Good computer literacy especially in MS Office
 • Have knowledge and able to provide Petroleum and chemical knowledge to customer
 • Have car and driving license

Technical Superintendent - Truth Maritime Services Co., Ltd.

Technical Superintendent - Truth Maritime Services Co., Ltd.

Responsibilities:

งานซ่อมแซม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PMS)

 • วางแผนงาน PMS จำแนกเป็นเรือแต่ละลำ กำหนดเป็นแผนประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
 • ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของคนประจำเรือในส่วนท้องเรือ/ห้องเครื่อง ให้ปฏิบัติงานตามแผน PMS ที่กำหนด
 • จัดทำ Checklist การบำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องกลแต่ละระบบ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้กับเรือแต่ละลำ
 • ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน PMS ของเรือแต่ละลำ ร
 • ตรวจสอบ Monthly Report และเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่ส่งจากเรือแต่ละลำ
 • ตรวจสอบบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงของเรือแต่ละลำ บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
 • ตรวจเยี่ยมเรือตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อตรวจสอบสถานะ (Condition) ของเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ตาม Checklist ที่กำหนด
 • สรุปผลการตรวจสอบเรือ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ Audit จากทางท่าเรือ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในงานซ่อมบำรุงกับคนประจำเรือในการแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ Breakdown
 • ควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานบนเรือเป็นไปตามมาตรการป้องกันมลพิษจากเรืออย่างเคร่งครัด

งานนำเรือเข้าอู่ (Dry Docking)

 • วางแผนการนำเรือเข้าอู่ (Dry Docking)กำหนดช่วงเวลา งบประมาณ และขั้นตอนการดำเนินงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาร่วมกับฝ่าย Ship Owner Technic, Commercial 1 & 2 (PRM) และ ฝ่าย Marine (NMC)
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งแผนการนำเรือเข้าอู่ล่วงหน้าภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วงจอดเรือ
 • ติดตาม ตรวจสอบ รายการงานซ่อมบำรุง ประเมินลักษณะงานซ่อม เพื่อจัดสรรความรับผิดชอบให้กับคนประจำเรือ อู่ซ่อมเรือ ผู้รับเหมางานซ่อม (Outsource และแผนก Procurement (PRM)
 • ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในงานซ่อมบำรุง (เข้าอู่) ควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง (เข้าอู่) เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก่อนรายงานผลการดำเนินงานต่อลูกค้า/เจ้าของเรือ

งานสนับสนุนงานซ่อมบำรุง

 • รับแจ้งเรื่องต่าง ๆ จากเรือ อาทิ ปัญหาหน้างาน งานแจ้งซ่อม การเบิกของใช้จำเป็นเร่งด่วน
 • ตรวจรับใบเบิกของ เช่น อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และใบแจ้งงานซ่อมโดยผู้รับเหมาภายนอก ตามรอบเวลาที่กำหนด
 • พิจารณาตรวจสอบรายการเบิกจ่ายอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ของเรือแต่ละลำ จัดทำใบขอซื้อ (PR) ตามวงเงินที่บริษัทกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรร่วมกับฝ่าย Crewing ในการปฐมนิเทศให้ความรู้เบื้องต้นกับคนประจำเรือ ก่อนปฏิบัติงานจริงบนเรือ
 • รับผิดชอบหน้าที่ในฐานะทีมงาน Emergency Response Team (ERT) ในการเข้าร่วมประชุมทีมทันที เมื่อมีสถานการณ์/เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เรือเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ เป็นต้น
 • รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ ประสานงานดำเนินการแก้ไขให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานการแก้ไขข้อร้องเรียน

งานเอกสารรายงาน

 • จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี จำแนกเป็นเรือแต่ละลำ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
 • จัดทำสรุปรายงาน PMS ประจำเดือน รายงานผู้บังคับบัญชา ลูกค้า (เจ้าของเรือ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานสรุปการใช้งบประมาณประจำเดือนของเรือแต่ละลำ
 • จัดทำสรุปผลการตรวจเยี่ยมเรือ (Visit Report) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตอบรอบระยะเวลาที่กำหนด
 • เข้าร่วมประชุมฝ่ายประจำเดือน หรือตามที่หัวหน้างานกำหนด
 • จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขเอกสารระบบคุณภาพ WI, WM, Procedure ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

Qualification:

 • ระดับการศึกษา (Education): ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล พาณิชย์นาวีเครื่องกลเรือ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences): 6-10 ปี ขึ้นไป ในสายงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องกล /เครื่องกลเรือ และมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • คุณสมบัติอื่น (Other Qualification):
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office
  • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี (TOEIC 550)
  • มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกเวลางาน เมื่อมีเหตุด่วน/ฉุกเฉิน (On call)

Assistant Technical Superintendent - BIG SEA Co., Ltd.

Assistant Technical Superintendent - BIG SEA Co., Ltd.

Responsibilities:

- ประเมิน และตรวจติดตามรายงานระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมต่างต่าง จากทางเรือ และดำเนินการตามที่ทางเรือร้องขอ และแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมรายงานการบริหารจัดการทุกเดือน และทุกไตรมาส เพื่อเสนอให้ผู้จัดการแผนกเทคนิคอนุมัติ
- ติดตามงานซ่อมทำที่รับผิดชอบเมื่อเรือเข้าอู่แห้ง (Dry Docking)
- ติดตามระบบการบำรุงรักษาบนเรือ, ตรวจติดตามสถานะ และดำเนินการในรายการบำรุงรักษาต่าง ๆ

Qualification:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล พาณิชย์นาวีเครื่องกลเรือ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ในสายงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องกล /เครื่องกลเรือ
 • มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกเวลางาน เมื่อมีเหตุด่วน/ฉุกเฉิน (On call)


QSSHE Manager - Sea Oil Public Co., Ltd.

QSSHE Manager - Sea Oil Public Co., Ltd.

Responsibilities:

 • To set up SSHE plan and KPI to achieve company goal
 • To develop and execute SSHE plans in the workplace, catering services in offshore, petrochemical business, oil trading and all company business to legal guidelines
 • To prepare and enforce policies to establish and culture of SSHE
 • To evaluate practices, procedures, and facilities to assess risk and adherence to the law
 • To recommend solutions to issues, improvement opportunities or new prevention measures
 • To investigate/ Report the accident to Top management and SSHE databased
 • To monitor compliance, anticorruption to policies and laws by inspecting employees and operations
 • To review and revise training and presentations for SSHE matters and accident prevention
 • To follow up SSHE action of catering services in offshore and onshore from client
 • To manage the ISO 9001 and 14001 and GMP
 • To develop related SSHE documents as per client requirement, include but not limited to SSHE plan, emergency response plan, typhoon evacuation plan, managing safe work bridging document.
 • To manage and facilitate internal audit
 • To review and check the related suitability, safety and quality certificate of equipment and tools

Qualification:

 • Bachelor’s degree or higher in Occupational health and Safety or related field.
 • Minimum of 10 years’ experience in managerial level
 • Experience in oil and gas industry and Offshore is preferred
 • Knowledge of Thai safety, occupational health, ISO, 9001, ISO14001, environment law and regulations
 • Strong knowledge of the principles, practices, and techniques of safety and security procedures and all relevant local legislation.
 • Knowledge in the fundamentals of investigation methodology and process.
 • Strong communicator, possessing both verbal and written skills.
 • Certified Safety Professional preferred
 • Good command in English

System Analyst - Nathalin Co., Ltd.

System Analyst - Nathalin Co., Ltd.


Personal Assistant - The Trinity Co., Ltd.

Personal Assistant - The Trinity Co., Ltd.

Responsibilities:

 • Perform a range of executive support activities for the CEO (scheduling, appointment, travelling, communications, arranging meeting and correspondence)
 • Coordinate and handle task and matters with other internal and external departments
 • Reminding the CEO of the importance of tasks and deadlines.
 • Take accurate and comprehensive notes at meetings
 • Produce reports, presentations and briefs
 • Monitor and follow up progress of all assignment from the CEO
 • Make travel arrangements including flights, accommodation and ground transportation
 • Draft correspondence such as emails and letters
 • Assist and manage special or ad-hoc projects assigned by the CEO
 • Perform assigned tasks as well as any ad hoc tasks as required

Qualification:

 • Bachelor’s degree in Business Administration, Humanities/Arts or related field
 • Minimum 5 years’ experience in an executive secretarial role or assistant to Management Level or Top management in corporate multinational organization
 • Active listening and good communication skills
 • Proactive approach to problem-solving
 • Ability to multitask and prioritize daily workload
 • Strong time-management and organization skills
 • Discretion and confidentiality
 • Good command of Chinese (HSK 5)& English in listening, speaking, reading and writing
 • Tech-savvy and experience with MS Office; Excel, Word, PowerPoint, Email Programs and Computer Literacy
 • Able to travel occasionally, both domestic and abroad

Financial Supervisor - Matter Oil Synergy Co., Ltd.

Financial Supervisor - Matter Oil Synergy Co., Ltd.

Responsibilities:

 • ควบคุม ตรวจสอบงานในแผนก Finance ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
 • งานจัดการการเงินด้านรับ-จ่าย ควบคุมและตรวจสอบการลงข้อมูลในตารางรับ-จ่ายเงินและตารางกำกับเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • ควบคุมดูแล ตรวจสอบรายรับของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งในรูปเช็คและเงินโอนผ่านธนาคาร ตรวจเช็คยอดรวมรายรับประจำวัน
 • ตรวจสอบตารางสรุป Cash Daily รวมทุกรายการ และตารางรายรับ-รายจ่ายประจำวันทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ และอนุมัติการจ่าย
 • งานจัดการเงินกู้ (Loan) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบแหล่งเงินกู้ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำตารางสรุป Term Sheet แต่ละสัญญาเงินกู้ทุกครั้งที่มีการกู้เงิน หลังจากเงินกู้ผ่านการอนุมัติแล้ว
 • งานเอกสารสำคัญทางการเงิน ดูแล ควบคุมเอกสารสำคัญของบริษัท
 • งานบริหารกระแสเงินสด วางแผนและควบคุมกระแสเงินสดเข้า-ออกให้สมดุลกับการใช้จ่าย
 • ควบคุม ดูแลบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งบัญชีกระแสรายวัน (Current Account) และบัญชีออมทรัพย์ (Saving Account)
 • บริหารและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด

Qualification:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีในงานการเงินรับ-จ่าย สินเชื่อทางการค้า และ มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน หรือ เทียบเท่า 1 – 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP Microsoft Dynamics AX ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

System Analyst - Nathalin Co., Ltd.

System Analyst - Nathalin Co., Ltd.


Accounting Officer - Sea Oil Public Co., Ltd.

Accounting Officer - Sea Oil Public Co., Ltd.

Responsibilities:

งานบัญชีด้านจ่าย

 • รับวางบิลจาก Supplier ตรวจสอบให้ตรงกับใบสั่งซื้อ (PO/WO)
 • บันทึกบัญชีการตั้งหนี้เข้าระบบ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารการรับวางบิลถูกต้องครบถ้วน (ตามปฏิทินวันรับวางบิลของบริษัท)
 • รวบรวมเอกสารการรับวางบิลหลังจากที่ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อให้แผนก Finance ทำเช็คจ่าย Supplier (ตาม Due Date)
 • จัดส่ง Tax Invoice ให้เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสเพื่อนำไปจัดทำรายงานภาษีซื้อประจำเดือน
 • จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ให้ถูกต้องตรงกับในระบบ
 • จัดทำรายงานหนี้สินคงค้างตามงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ให้ถูกต้องตรงกับในระบบ
 • บันทึกประมาณการรายจ่ายและปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในระบบให้ตรงกับเอกสารที่ได้รับจากต้นสังกัด
 • ปรับปรุงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ตรงตามรอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
 • จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • ควบคุมและปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
 • บันทึกผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับหนี้สิน ณ วันสิ้นงวด โดยนำอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือนเปรียบเทียบกับวันที่บันทึก และจัดทำรายงานปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายและหนี้สินระหว่างกันประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ของกลุ่มบริษัท (BU) เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม
 • จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและภาษีต่าง ๆ ให้เป็นระบบระเบียบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

งานบัญชีด้านรับ

 • ออก Invoice เพื่อเรียกเก็บค่าบริการในการจัดทำบัญชีกับบริษัทในเครือ
 • จัดทำรายงานอายุลูกหนี้คงค้าง (Aging) โดยแยกตามอายุลูกหนี้คงค้าง เช่น 30, 60, 90, และ180 วัน สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • จัดทำรายงานรายละเอียดเงินทดรองจ่ายคงค้างประจำเดือน
 • บันทึกประมาณการรายได้และปรับปรุงรายได้ลงในระบบให้ตรงกับเอกสารที่ได้รับจากต้นสังกัด
 • ปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับ และ รายได้รับล่วงหน้าประจำทุกเดือน
 • จัดทำรายงาน Actual Income Report ของบริษัทและบริษัทในเครือ ประจำเดือนให้ถูกต้องตามระบบ
 • บันทึกผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด โดยนำอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือนเปรียบเทียบกับวันที่บันทึก และจัดทำ
 • รายงานปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานสินทรัพย์คงค้างตามงบการเงินของบริษัท ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ให้ถูกต้องตรงกับในระบบ
 • จัดทำรายละเอียดรายได้และสินทรัพย์ระหว่างกันประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ของกลุ่มบริษัท (BU) ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินรวม

งานบัญชีทรัพย์สินและสินค้าคงคลัง

 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์และทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน (Pre-Operation) โดยบันทึกประเภท รหัสทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง
 • บันทึกการรับเข้า แจ้งย้าย ซ่อม หรือตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดอายุออกจากระบบบัญชี
 • คำนวณและลงบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ในระบบ กระทบยอดคงเหลือของสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และจัดทำรายงานบัญชีค่าเสื่อมราคา
 • ตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทในเครือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บังคับบัญชา

Qualification:

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา (Education): ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences): มีประสบการณ์ 0-3 ในด้านบัญชีทั่วไป บัญชีทรัพย์สิน ภาษีอากร
 • คุณสมบัติอื่น (Other Qualifications):
  • ใช้โปรแกรม MS Office – Word, Excel ได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม ERP Microsoft Dynamics AX ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contract Holder - Sea Oil Public Co., Ltd.

Contract Holder - Sea Oil Public Co., Ltd.

Responsibilities:

Job Description

 • Understand project’s inquiry and scope of services to support customer needs.
 • Coordinate with operations and related departments to understand costs and expenses of each project.
 • Prepare and support document as specified by customer for biding at the specified time.
 • Prepare and support document to Finance and Accounting or related Department.
 • Act as a focal point between customers and other departments to ensure smoothly service
 • under contract with consistently good standards
 • Detail oriented and make sure related departments to acknowledge and implement completely
 • Manage weekly report, monthly report to customers as specified in the contract.
 • Resolve problems in efficiently time and reported to customers for acknowledgment
 • Develop new sales channel, maintain relationship with existing customer and enlarge sales potential.
 • Monitor status of Local and Overseas customer’s purchasing forecast, orders, and delivery
 • Coordinate for Budget Management

Qualification:

Qualification

 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Food Science, or related fields
 • 5-8 years up experience in Contract Management, Sales Provision or related
 • Have own car and driver’s license
 • Experience in Food industry is advantage
 • Good command in Microsoft Office: Word, Excel, Power point
 • Good negotiation skill
 • Detail Oriented
 • Good verbal, written and presentation skills of English communication.

Senior Contract Administrative Officer - Sea Oil Public Co., Ltd.

Senior Contract Administrative Officer - Sea Oil Public Co., Ltd.

Responsibilities:

Job Description

 1. Perform general operations and administrative support
  1. Responsible for preparing and organizing general documents such as PO/PR requests, invoice, company letter and filing system or database
  2. Coordinate with both internal and external stakeholders in order to ensure all activities are operated well
  3. Assist the supervisor in administrative and any tasks as assigned
  4. Contact and submit applications and relevant documents with government authorities.
  5. Handle any related documents in administrative department
  6. Coordinate with operations and related departments to understand costs and expenses of each project.
  7. Prepare and support document as specified by customer for biding at the specified time.
  8. Prepare and support document to Finance and Accounting or related Department.

  Qualification:

  Qualification

  • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration, Finance, Account or related fields
  • 3-5 years up experience in Administration, Document Management or related
  • Good command in Microsoft Office: Word, Excel, Power point
  • Detail Oriented
  • Good verbal, written and presentation skills of English communication.

  WELFARE AND BENEFITS:


    1.Provident fund; employee choices
    2.Social Security fund
    3.Compensation fund
    4.Health and Life insurance
    5.Accident and Life insurance
    6.Travel insurance
    7.Health insurance for family_Voluntary
    8.Fitness
    9.Uniform
    10.Lunch
    11.Party and Recreation
    12.Annual Check-up
    13.Patient Visit and Allowance
    14.Childbirth Allowance
    15.Funeral and Wreath allowance for employee
    16.Funeral and Wreath allowance for family
    17.Traditional Leave at least 13 days/year
    18.Vacation Leave 7 - 15 days/year
    19.Private Leave with pay maximum to 10 days/year
    20.Ordination Leave with pay maximum to 30 days
    21.Scholarships reward for employee’s children
    22.Education Loan
    23.Emergency Loan
    24.Housing loans (MOU with banks)
    25.Training and Development plan
    26.Retirement Gift

  Please be informed that :
  "The welfare and benefit plan based on each company of Nathalin group"


  Interested applicants please submit your updated resume specifying your GPA, present and expected salary together with copy of transcripts, identification card, house registration certificate, and a recent photograph, certificate (if any) to : job@nathalin.com