Careers :: Support & Other Operation
Contact Information:


People Division
Phone: +66 2398 7885-6 Ext.541
Email:job@nathalin.com

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

สวัสดิการ:

 •  เบี้ยเลี้ยงวันละ 310 บาท
 •  อาหารกลางวันฟรี

Senior Financial & Administrative Officer - Oriental Merchant Express Co.Ltd.

Senior Financial & Administrative Officer - Oriental Merchant Express Co.Ltd.

Responsibilities:

**ประจำที่ชุมพร และจันทบุรี

งานการเงินรับ

 • รับ Invoice จากหน่วยงานภายในและลูกค้าภายนอก ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล Invoice ที่ต้นสังกัด (User) ลงบันทึกในระบบ ERP
 • ออก Invoice เรียกเก็บค่าค้ำประกันกับบริษัท และลงบันทึกในระบบ ERP ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • นำข้อมูลใน Invoice ทำสรุปในตารางกำกับลูกหนี้ (Excel) ระบุรายการ จำนวนเงิน วันที่ครบกำหนด (Due Date)
 • กรณีรับแบบทันที (Direct Receive) ที่ต่อเนื่องเป็นประจำ เช่น ค่างวดและดอกเบี้ยเงินกู้ ลงบันทึกรับตามสัญญาเงินกู้ และจัดทำตารางเงินกู้ บันทึกรายละเอียด เงื่อนไขการกู้เงิน เสนอ CFO (HO) และผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำตารางเรียกเก็บดอกเบี้ย กรณีกู้เงินระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามหนี้กับลูกค้าภายในและภายนอก เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี และแจ้งให้ Messenger นำเอกสารรับเงินไปรับเช็ค
 • บันทึกข้อมูลเลขที่เช็ค ในตารางกำกับลูกหนี้ และตารางรับ-จ่ายเงิน และมอบให้ Messenger นำเช็คเข้าบัญชีตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • กรณีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องตรงกับในตารางกำกับลูกหนี้ ลงบันทึกข้อมูลในระบบ และออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษี เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และจัดส่งให้ลูกค้า
 • ดำเนินการตัดลูกหนี้การค้า กระทบยอดลูกหนี้การค้าค้างชำระในปัจจุบัน สรุปตารางลูกหนี้รายเดือนที่ชำระแล้ว และค้างชำระในตารางกำกับลูกหนี้ (Aging Report) เสนอผู้บังคับบัญชา กรณีค้างชำระเกิน 30 วัน แจ้งต้นสังกัดให้ติดตามหนี้ หากเกิน 60 วันแจ้งต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชา และ CFO เพื่อพิจารณา
 • บันทึกรายละเอียดการรับ จัดทำตารางสรุป Cash Daily ประจำวัน รวมทุกรายการเงินกู้ และรายรับทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP

งานการเงินจ่าย

 • กรณีจ่ายแบบมีขั้นตอน ตามรายการที่ผ่านการตั้งหนี้จากแผนก Accounting เช่น ค่าใช้จ่ายจากฝ่าย Procurement ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายจากต้นสังกัด (Users) และติดต่อ Supplier เพื่อสอบถามช่องทางการรับเงิน
 • จัดทำเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชี Supplier และจัดทำเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและพิจารณาการตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติการจ่าย ทุกวันศุกร์ที่ 1และ 3 ของเดือน
 • ติดตาม ทวงถามใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการจ่ายเงินจากผู้ขาย เพื่อให้ได้รับเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา
 • กรณีจ่ายแบบทันที (Direct Expense) เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเบ็ดเตล็ด ค่างวดและดอกเบี้ยเงินกู้ หรือรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายจากต้นสังกัด (Users) กรอกข้อมูลตั้งค่าใช้จ่าย ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงิน
 • บันทึกข้อมูลการตัดจ่าย การตัดเจ้าหนี้การค้าในระบบ ยอดจำนวนเช็คคงค้างที่ยังไม่รับเช็ค/ขึ้นเงิน เพื่อให้ทราบสถานะการเงินด้านจ่ายในปัจจุบัน
 • บันทึกรายละเอียดการจ่ายในตารางกำกับเจ้าหนี้ จัดทำตารางสรุป Cash Daily ประจำวัน รวมทุกรายการเงินกู้ และรายจ่ายทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ

งานธุรกรรมกับธนาคาร

 • ศึกษาและติดตามแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารแห่งประเทศไทย และจัดทำตารางแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน นำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเวลาที่เหมาะสม
 • ติดต่อธนาคารเมื่อมีเงินโอนจากต่างประเทศ เจรจาต่อรองเพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินบาท
 • ในกรณีกู้เงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จัดทำตารางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) หรือ พิจารณาซื้อเงินสกุลเงินดอลลาร์ (US$) ล่วงหน้า (Forward Rate) เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • ติดตามการกู้เงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินตามที่ธนาคารกำหนด
 • รวบรวมข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามยอดเงินฝาก-ถอน (Bank Statement) จากธนาคาร จัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile) ทุกบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อกระทบยอดเจ้าหนี้-ลูกหนี้ทุกเดือน
 • ติดตามกระแสเงินสดในแต่ละบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ตัดสินใจนำเงินเข้า-ออกบัญชีต่าง ๆ เพื่อบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดำเนินการขอซื้อสมุดเช็ค ต่อสมุดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อให้พร้อมในการรับ-จ่ายเงิน ตลอดเวลา
 • เข้าพบผู้บริหารธนาคารสาขาร่วมกับผู้บังคับบัญชาทุกไตรมาส เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในงานการเงินรับ-จ่าย

UX/UI Designer - Socket9 Co., Ltd.

UX/UI Designer - Socket9 Co., Ltd.


Project Manager - Socket9 Co., Ltd.

Project Manager - Socket9 Co., Ltd.


Business Analyst - Socket9 Co., Ltd.

Business Analyst - Socket9 Co., Ltd.


Ticketing and Sales Executive - The Trinity Co., Ltd.

Ticketing and Sales Executive - The Trinity Co., Ltd.

Responsibilities:

*office at S-Metro Building, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok "Our businesses about import-export and logistics both domestic and international via the Railway of Thailand"

 • Coordinate with customers/partners both domestic and international.
 • Providing customers with detailed and accurate quotations and cost calculations then confirm bookings.
 • Coordinate with the operations and other cross-function teams.
 • Contacting potential and existing customers on the phone, by email, and in person.
 • Collect and analyze information and prepare data and sales reports.
 • Research and recommend prospects for new business opportunities.
 • Research and analyze sales options.
 • Building and maintaining a CRM database.

Qualification:

 • Bachelor’s degree in Logistics, Marketing, Management or other related fields.
 • At least 3 years of experience in ticket sales, sales import-export or logistics business.
 • Good interpersonal and positive attitude.
 • Excellent presentation and negotiation skills.
 • Excellent communication skills both Thai and English.
 • Chinese communication ability will be advantage.
 • Good self-management skills and ability to prioritise tasks effectively
 • Ready to provide resolution to critical and emergency issues 24/7 via emails and phone calls.

Marine Insurance and Claim Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Marine Insurance and Claim Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Responsibilities:

Department Management

 • Plan and implement systems that perform the work and fulfill the mission and the goals of the department and company efficiently and effectively.
 • Plan and allocate resources to staff and accomplish the work to meet departmental and company productivity and quality goals.
 • Plan, evaluate, and improve the efficiency of business processes and procedures to enhance efficiency and comply with the laws and regulations.
 • Review performance data that includes financial, sales, and activity reports and to monitor and measure departmental productivity, goal achievement, and overall effectiveness.
 • Establish and maintain relevant controls and feedback systems to monitor the operation of the department.
 • Supervise the preparation the work manual complies with the quality policy such as Work Manual (WM), Work Instruction (WI), Procedures.
 • Make business decisions that are financially responsible, accountable, justifiable in accordance with organization policies and procedures.
 • Manage the preparation and maintenance of reports necessary to carry out the functions of the department. Prepares periodic reports for management, as necessary or requested, to track strategic goal accomplishment.
 • Communicate regularly with other managers, the directors, vice president, CEO, and other designated contacts within the organization.

Ship Insurance and claim management

 • Analyze necessity and worthiness of ship insurance regard of market situation, customer groups, demand for services including consistency of the business plan and company policy
 • Plan and participate in the annual budget for insurance expenses / ship insurance policy renewal considering the appropriateness in the overall budget, needs and policies of the company
 • Negotiate the insurance premiums to be most appropriate and worthwhile.
 • Monitor and inspect all insurance contracts.
 • Control and check the annual premium payment in accordance with the contracts, rules, and regulations.
 • Control and check the ship repair expenses from the ship management company (NMC, NSSG, TIM) based on the actual amount that the reserve company paid to the insurance company.
 • Manage the receipt of notifications and coordinate events between various departments related, such as the Marine Department (TMD) or insurance agents in the event of damage to the ship, the property of the ship’s personnel or the goods, and the supervisor’s report.
 • Control and check insurance claims.

Human Resources Management

 • Provide oversight and direction to the employees in the operating unit in accordance with the organization’s policies and procedures.
 • Work with Human Resources staff to recruit, interview, select, hire, and employ an appropriate number of employees.
 • Coach, mentor and develop staff, including overseeing new employee onboarding and providing career development planning and opportunities.
 • Empower employees to take responsibility for their jobs and goals. Delegate responsibility and expect accountability and regular feedback.
 • Consciously create a workplace culture that is consistent with the overall organization’s and that emphasizes the identified mission, vision, guiding principles, and values of the organization.
 • Lead employees using a performance management and development process that provides an overall context and framework to encourage employee contribution and includes goal setting, feedback, and performance development planning.
 • Lead employees to meet the organization’s expectations for productivity, quality, and goal accomplishment.
 • Provide effective performance feedback through employee recognition, rewards, and disciplinary action, with the assistance of Human Resources, when necessary.
 • Maintain employee work schedules including assignments, trainings, vacations and paid time off, telecommuting, cover for absentees, and overtime scheduling.
 • Maintain transparent communication. Appropriately communicate organization information through department meetings, one-on-one meetings, and appropriate email, IM, and regular interpersonal communication.
 • Perform other duties and responsibilities, as assigned.

Qualification:

 • Education: Minimum of a Bachelor’s degree in Maritime, Ship Engineering, Actuary or related
 • Experiences: A minimum of 10 years experiences in maritime, tanker, oil & gas or logistics business and a minimum of 7 years of responsible leadership experiences in management or supervisory positions.

Technical Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Technical Manager - Prima Marine Public Co., Ltd.

Responsibilities:

งานอำนวยการฝ่าย

 • วางแผน กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำปีของฝ่าย ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา และควบคุม บริหารจัดการ การใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในฝ่าย ได้แก่ กำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • ตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานในฝ่าย ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
 • กำหนดแนวทางการทำงานให้ประสานและสนับสนุนกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายประจำเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • เข้าร่วมประชุมผู้บริหารตามกำหนดนัดหมาย เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของงาน ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ไข
 • กำกับดูแลการจัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพเช่น Procedures และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพฯ
 • วางขั้นตอนและระบบการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ศึกษา หาข้อมูล แนวทางในการปรับปรุงระบบหรือวิธีการทำงาน หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานของฝ่าย
 • วางแผนและกำกับ การจดทะเบียนเรือไทย ,โอนกรรมสิทธิ์, จดจำนอง ,ต่อใบอนุญาตใช้เรือและใบรับรองต่างๆ
 • ตรวจสอบและกำกับการจัดทำรายงานสรุปปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองประจำเดือนของกองเรือ

งานบริหารการซ่อมและบำรุงรักษาเรือ (PMS)

 • ทบทวนงบประมาณและแผนงาน PMS ประจำปี พิจารณาและสรุปแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนด
 • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผน PMS ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบรายงานสรุปความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนบำรุงรักษา (PMS Progress Report) ประจำสัปดาห์ของเรือแต่ละลำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามงานและปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • วางแผนการตรวจเยี่ยมเรือประจำปี (Management Visit) เป็นการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจสอบสภาพเรือ เครื่องจักร/เครื่องกลเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดของเรือแต่ละลำ
 • กำกับ ดูแล ติดตามการนำเรือเข้าอู่ ให้เป็นไปตามแผนงาน และภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนตรวจสอบรายงานผลการเข้าอู่ของเรือ และนำเสนอผู้บริหารรับทราบ
 • ประสานงาน ตรวจสอบ และติดตามการเข้าตรวจเรือตามรอบเวลาที่กำหนด ร่วมปรับปรุง แก้ไข อำนวยการให้เรือสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
 • สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน PMS ประจำปี นำเสนอภาพรวมในที่ประชุมผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำแผน PMS ของปีถัดไป
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับงานซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร/เครื่องกลเรือ ที่ผู้ใต้บังคับคัญชาไม่สามารถตัดสินใจ หรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง
 • ประชุมทีมงาน เพื่อร่วมแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และหาแนวทางการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ
 • กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานตามแผนมาตรการป้องกันมลภาวะจากเรือ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานของฝ่ายทั้งหมดให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด อาทิ ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน PMS ค่าอุปกรณ์ Spare part ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเรือ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น
 • ตรวจเช็คข่าวสารประจำวันจากเรือ ทาง Email ได้แก่ งานซ่อมทำ เหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อติดตามสถานการณ์ หาแนวทางป้องกัน แก้ไข ได้ทันท่วงทีหากมีเหตุผิดปกติ หรือฉุกเฉินเกิดขึ้น
 • ศึกษา สืบค้น ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิทยาการด้านเทคนิคเครี่องจักร/เครื่องกลเรือ การเดินเรือทางทะเล เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

งานบริหารบุคลากร

 • กำหนดแนวทาง ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงานในฝ่ายให้เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิผล เพื่อให้บริการฝ่ายต่าง ๆ และกลุ่มบริษัท
 • ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อมอบนโยบาย ตรวจสอบการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • วางแผนกำลังคนในฝ่ายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณงานในหน้าที่รับผิดชอบ
 • คัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานใต้บังคับบัญชาให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่กำหนด
 • พัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน และให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 • สอนงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ความสามารถในการบริหาร (Managerial Competency) และความสามารถในงาน (Functional Competency) ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในฝ่ายในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification:

 • ระดับการศึกษา (Education): ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล พาณิชย์นาวีเครื่องกลเรือ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences): 8 ปีขึ้นไป ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกลเรือ และมีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยปฏิบัติงานในตำแหน่งต้นกลหรือรองต้นกลไม่น้อยกว่า 5 ปี

Sales Support Specialist - Truth Maritime Co., Ltd.

Sales Support Specialist - Truth Maritime Co., Ltd.

Responsibilities:

 • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานขายตัวแทนออกของ (Shipping) และ Freight Forwarding ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและมองหาลูกค้าใหม่
 • เสนอขายงานบริการ Shipping, Air and Sea Freight และกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • วิเคราะห์และติดตามตลาดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของบริษัท
 • จัดทำข้อมูลและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • จัดทำรายงานประจำเดือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรขั้นต้น
 • หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification:

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาการตลาด, สาขาโลจิสติกส์ (Logistics) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขายบริการ Shipping, Air and Sea Freight อย่างน้อย 3 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของและมีใบอนุญาตจากกรมศุลกากร
 • เพศชาย / หญิง, อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม Paperless ได้ดี
 • มีความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและรับความคาดหวังหรือสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความมั่นใจ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
 • มีความใส่ใจในรายละเอียดและความสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถจัดการและจูงใจผู้อื่นได้
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้

System Analyst - Socket9 Co., Ltd.

System Analyst - Socket9 Co., Ltd.


Assistant Software Development Manager - Socket9 Co., Ltd.

Assistant Software Development Manager - Socket9 Co., Ltd.


Deputy Chief Executive Officer - Asia Express Logistics Co.,Ltd.

Deputy Chief Executive Officer - Asia Express Logistics Co.,Ltd.


Accounting Supervisor - Nathalin Co., Ltd.

Accounting Supervisor - Nathalin Co., Ltd.

Responsibilities:

งานปิดบัญชีและงบการเงิน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินและบัญชี เช่น เอกสารรับ-จ่าย การตั้งหนี้ และตรวจการบันทึกรายการทางบัญชีทุกประเภทลงในระบบ ได้แก่ บัญชีรับและจ่าย บัญชีแยกประเภท เป็นต้น
 • ปรับปรุงรายการทางบัญชี แก้ไขรหัสบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี ก่อนดำเนินการปิดงบการเงินประจำเดือน
 • ปิดบัญชีประมาณการ (Estimated) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบ หลังวันทำการสุดท้ายของเดือนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำงบแสดงสถานะทางการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบและจัดทำรายงานแบบจำลองงบดุล (Balance Sheet Simulation) ของทุกบริษัท ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากการปิดบัญชี


งานจัดการงบประมาณ

 • ร่วมจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนก/ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และคำนวณหา Variance ทุกเดือน และเข้าร่วมประชุมงบประมาณกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผล วิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข
 • จัดทำรายงาน Ratio Profitability และติดตามผลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(Budget VS Actual)นำเสนอผู้บริหาร

งานภาษีอากร

 • ตรวจสอบรายงานทางภาษีอากรและใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ให้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
 • ตรวจแบบแสดงรายการชำระภาษีรายเดือนแบบต่างๆ อาทิ ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 เป็นต้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งรายละเอียดและจำนวนเงิน
 • ตรวจแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและประจำปีของแต่ละบริษัท ตามแบบภงด.50 และ ภงด.51 เพื่อนำส่ง/ขอคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร และนำเสนอผู้บริหารลงนาม

งานสนับสนุนข้อมูลการลงทุน

 • สนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่าย Project Investment & QM โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชี ที่มีผลกระทบกับแผนโครงการที่วางไว้ เช่น การบริหารภาษีอากรของโครงการ แผนการลงทุน แผนเงินกู้การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน
 • ตรวจสอบและติดตามระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงาน BOI


งานบัญชีทรัพย์สิน

 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
 • ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล รหัสทรัพย์สิน และรายละเอียดของทรัพย์สิน กรณีการแจ้งย้าย โอน หรือตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดอายุออกจากระบบบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

งานทะเบียนบริษัท ทะเบียนหุ้น

 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนบริษัท บริคณห์สนธิ จัดตั้ง-เลิกบริษัท จดทะเบียนภาษีต่าง ๆ จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเพิ่ม-ลดทุน และนำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ตรวจสอบเอกสารทะเบียนหุ้น ให้เป็นปัจจุบัน

Qualification:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ 4 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีทั่วไป บัญชีทรัพย์สิน ภาษีอากร
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP Microsoft Dynamics AX ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Safety Officer - Sea Oil Public Co., Ltd.

Safety Officer - Sea Oil Public Co., Ltd.

Responsibilities:

งานตรวจสอบและเสนอแนะ ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
· จัดทำทะเบียนกฎหมาย และทำให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
· ทำเอกสารชี้แจง เสนอแนะผู้บริหารและขออนุมัติดำเนินการต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และจัดทำรายงานทุกกิจกรรม

งานวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
· ชี้บ่งอันตรายของทุกงานที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยเทคนิค JSA : Job Safety Analysis
· จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

งานประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
· ประเมินความเสี่ยงกระบวนการทำงาน ร่วมกับ จป.หัวหน้างาน
· สื่อสารความเสี่ยงไปยังพนักงานด้วยวิธีการอบรม, Safety Talk

งานวิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
· จัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
· จัดทำโครงการ, กิจกรรม หรือประสานงานต่างๆ ให้มีการแก้ไขความเสี่ยง

งานตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานมาตรการความปลอดภัย
· ตรวจความปลอดภัยในการทำงานประจำวัน และรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจความปลอดภัยของทุก Location
· จัดทำรายงาน เสนอแนะ และขออนุมัติดำเนินการแก้ไขกรณีพบว่ามีความไม่ปลอดภัย หรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

งานเสนอแนะ ให้ความรู้ แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
· ตรวจความปลอดภัยหน้างาน และแนะนำผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมติดตามผล

งานฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
· อบรมพนักงานในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
· จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมรายงานต่อผู้บริหาร

งานตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
· จัดทำแผนตรวจวัด และกำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
· เก็บตัวอย่างน้ำเสียส่งตรวจห้องปฏิบัติการภายนอก (ถ้ามี)
· จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข กรณีผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

งานเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
· ชี้แจง และเสนอแนะต่อผู้บริหาร กรณีตรวจพบว่ามีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรืออื่นๆที่ไม่เป็นไปมาตรฐาน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

งานตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
· วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์/โรคจากการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกัน
· สอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์/การเจ็บป่วยจากการทำงาน
· จัดทำรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์/การเจ็บป่วย รายงานต่อผู้บริหาร
· ถอดบทเรียนการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์/โรคจากการทำงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกพื้นที่รับทราบ

รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอเกี่ยวกับการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
· บันทึกรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การบาดเจ็บ เจ็บป่วย

งานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
· ตรวจสารเสพติดพนักงานก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง และสุ่มตรวจพนักงานที่ปฏิบัติงานบนฝั่ง
· จัดทำรายงานผลการตรวจสารเสพติดรายงานต่อผู้บริหาร

Qualification:

ระดับการศึกษา (Education)

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) หรือเทียบเท่าที่สามารถขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพ กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

2. ประสบการณ์ (Experiences)

0-1 ปีในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.คุณสมบัติอื่น (Other Qualification)

3.1 มีทักษะในการนำเสนอและการเป็นวิทยากร

3.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ
Executive Secretary - Prima Marine Public Co., Ltd.

Executive Secretary - Prima Marine Public Co., Ltd.

Responsibilities:

งานจัดการเอกสาร

 • จัดแฟ้มนำเสนองาน โดยคัดกรองเอกสารนำเสนอผู้บริหารต่าง ๆ
 • จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของผู้บริหารทั้งเอกสารทางธุรกิจและเอกสารส่วนตัวให้เป็นระเบียบและปลอดภัย รวมถึงการสำรอง (Backup) ไฟล์ข้อมูลสำคัญ
 • ดำเนินการร่าง/พิมพ์เอกสาร จดหมาย และ e-mail ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตามที่ได้รับมอบหมา

งานการประชุม

 • ประสานงานติดต่อนัดหมาย และส่ง e-mailแจ้งผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมที่ได้รับมอบหมายของบริษัทและบริษัทในเครือ อาทิ การประชุมคณะกรรมการบริหาความเสี่ยง (RMC)
 • จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม
 • ติดตามให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามมติที่ประชุม
 • สรุปค่าตอบแทนกรรมการที่เกี่ยวข้อง

งานติดต่อประสานงาน

 • ดูแลตารางการเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดูแลการจัดตารางนัดหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอำนวยความสะดวก

 • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของผู้บริหาร ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่าย ตรวจสอบวงเงินที่ใช้ไปและวงเงินคงเหลือ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
 • อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

 • ระดับการศึกษา (Education):ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ การจัดการ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences):1-3 ปีขึ้นไป ในงานเลขานุการผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร (Personal Assistant) พนักงานสำนักงาน (Office Management) หรือบริหารงานทั่วไป
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office – Excel, Word, PowerPoint และสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี

Accounting Supervisor - The Trinity Co., Ltd.

Accounting Supervisor - The Trinity Co., Ltd.

Responsibilities:

งานปิดบัญชีและงบการเงิน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินและบัญชี เช่น เอกสารรับ-จ่าย การตั้งหนี้ และตรวจการบันทึกรายการทางบัญชีทุกประเภทลงในระบบ ได้แก่ บัญชีรับและจ่าย บัญชีแยกประเภท เป็นต้น
 • ปรับปรุงรายการทางบัญชี แก้ไขรหัสบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี ก่อนดำเนินการปิดงบการเงินประจำเดือน
 • ปิดบัญชีประมาณการ (Estimated) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในความรับผิดชอบ หลังวันทำการสุดท้ายของเดือนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำงบแสดงสถานะทางการเงิน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบและจัดทำรายงานแบบจำลองงบดุล (Balance Sheet Simulation) ของทุกบริษัท ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากการปิดบัญชี

งานจัดการงบประมาณ

 • ร่วมจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนก/ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และคำนวณหา Variance ทุกเดือน และเข้าร่วมประชุมงบประมาณกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผล วิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข
 • จัดทำรายงาน Ratio Profitability และติดตามผลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(Budget VS Actual)นำเสนอผู้บริหาร

งานภาษีอากร

 • ตรวจสอบรายงานทางภาษีอากรและใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ให้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
 • ตรวจแบบแสดงรายการชำระภาษีรายเดือนแบบต่างๆ อาทิ ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 เป็นต้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งรายละเอียดและจำนวนเงิน
 • ตรวจแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและประจำปีของแต่ละบริษัท ตามแบบภงด.50 และ ภงด.51 เพื่อนำส่ง/ขอคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร และนำเสนอผู้บริหารลงนาม

งานสนับสนุนข้อมูลการลงทุน

 • สนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่าย Project Investment & QM โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบัญชี ที่มีผลกระทบกับแผนโครงการที่วางไว้ เช่น การบริหารภาษีอากรของโครงการ แผนการลงทุน แผนเงินกู้การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน
 • ตรวจสอบและติดตามระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงาน BOI


งานบัญชีทรัพย์สิน

 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
 • ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูล รหัสทรัพย์สิน และรายละเอียดของทรัพย์สิน กรณีการแจ้งย้าย โอน หรือตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่หมดอายุออกจากระบบบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

งานทะเบียนบริษัท ทะเบียนหุ้น

 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียนบริษัท บริคณห์สนธิ จัดตั้ง-เลิกบริษัท จดทะเบียนภาษีต่าง ๆ จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเพิ่ม-ลดทุน และนำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ตรวจสอบเอกสารทะเบียนหุ้น ให้เป็นปัจจุบัน

Qualification:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์ 4 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีทั่วไป บัญชีทรัพย์สิน ภาษีอากร
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP Microsoft Dynamics AX ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Employee Development Supervisor - Nathalin Co., Ltd.

Employee Development Supervisor - Nathalin Co., Ltd.


Crew Support Officer - Nathalin Management Co., Ltd.

Crew Support Officer - Nathalin Management Co., Ltd.


WELFARE AND BENEFITS:


   1.Provident fund; employee choices
   2.Social Security fund
   3.Compensation fund
   4.Health and Life insurance
   5.Accident and Life insurance
   6.Travel insurance
   7.Health insurance for family_Voluntary
   8.Health insurance_Voluntary
   9.Fitness
   10.Uniform
   11.Lunch
   12.Party and Recreation
   13.Annual Check-up
   14.Patient Visit and Allowance
   15.Childbirth Allowance
   16.Funeral and Wreath allowance for employee
   17.Funeral and Wreath allowance for family
   18.Traditional Leave at least 13 days/year
   19.Vacation Leave 7 - 15 days/year
   20.Private Leave with pay maximum to 10 days/year
   21.Ordination Leave with pay maximum to 30 days
   22.Scholarships reward for employee’s children
   23.Education Loan
   24.Emergency Loan
   25.Housing loans
   26.Training and Development plan

Please be informed that :
"The welfare and benefit plan based on each company of Nathalin group"


Interested applicants please submit your updated resume specifying your GPA, present and expected salary together with copy of transcripts, identification card, house registration certificate, and a recent photograph, certificate (if any) to : job@nathalin.com