Careers :: Support & Other Operation
Contact Information:


People Division
Phone: +66 2398 7885-6 Ext.541
Email:job@nathalin.com

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee

นักศึกษาฝึกงาน / Trainee

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักศึกษาชาย / หญิง
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

สวัสดิการ:

 •  เบี้ยเลี้ยงวันละ 310 บาท
 •  อาหารกลางวันฟรี

Senior Financial & Administrative Officer - Oriental Merchant Express Co.Ltd.

Senior Financial & Administrative Officer - Oriental Merchant Express Co.Ltd.

Responsibilities:

งานการเงินรับ

 • รับ Invoice จากหน่วยงานภายในและลูกค้าภายนอก ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล Invoice ที่ต้นสังกัด (User) ลงบันทึกในระบบ ERP
 • ออก Invoice เรียกเก็บค่าค้ำประกันกับบริษัท และลงบันทึกในระบบ ERP ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • นำข้อมูลใน Invoice ทำสรุปในตารางกำกับลูกหนี้ (Excel) ระบุรายการ จำนวนเงิน วันที่ครบกำหนด (Due Date)
 • กรณีรับแบบทันที (Direct Receive) ที่ต่อเนื่องเป็นประจำ เช่น ค่างวดและดอกเบี้ยเงินกู้ ลงบันทึกรับตามสัญญาเงินกู้ และจัดทำตารางเงินกู้ บันทึกรายละเอียด เงื่อนไขการกู้เงิน เสนอ CFO (HO) และผู้บังคับบัญชา
 • จัดทำตารางเรียกเก็บดอกเบี้ย กรณีกู้เงินระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามหนี้กับลูกค้าภายในและภายนอก เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี และแจ้งให้ Messenger นำเอกสารรับเงินไปรับเช็ค
 • บันทึกข้อมูลเลขที่เช็ค ในตารางกำกับลูกหนี้ และตารางรับ-จ่ายเงิน และมอบให้ Messenger นำเช็คเข้าบัญชีตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • กรณีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี ตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้องตรงกับในตารางกำกับลูกหนี้ ลงบันทึกข้อมูลในระบบ และออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษี เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และจัดส่งให้ลูกค้า
 • ดำเนินการตัดลูกหนี้การค้า กระทบยอดลูกหนี้การค้าค้างชำระในปัจจุบัน สรุปตารางลูกหนี้รายเดือนที่ชำระแล้ว และค้างชำระในตารางกำกับลูกหนี้ (Aging Report) เสนอผู้บังคับบัญชา กรณีค้างชำระเกิน 30 วัน แจ้งต้นสังกัดให้ติดตามหนี้ หากเกิน 60 วันแจ้งต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชา และ CFO เพื่อพิจารณา
 • บันทึกรายละเอียดการรับ จัดทำตารางสรุป Cash Daily ประจำวัน รวมทุกรายการเงินกู้ และรายรับทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP

งานการเงินจ่าย

 • กรณีจ่ายแบบมีขั้นตอน ตามรายการที่ผ่านการตั้งหนี้จากแผนก Accounting เช่น ค่าใช้จ่ายจากฝ่าย Procurement ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายจากต้นสังกัด (Users) และติดต่อ Supplier เพื่อสอบถามช่องทางการรับเงิน
 • จัดทำเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเงินเข้าบัญชี Supplier และจัดทำเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและพิจารณาการตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติการจ่าย ทุกวันศุกร์ที่ 1และ 3 ของเดือน
 • ติดตาม ทวงถามใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการจ่ายเงินจากผู้ขาย เพื่อให้ได้รับเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา
 • กรณีจ่ายแบบทันที (Direct Expense) เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเบ็ดเตล็ด ค่างวดและดอกเบี้ยเงินกู้ หรือรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายจากต้นสังกัด (Users) กรอกข้อมูลตั้งค่าใช้จ่าย ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงิน
 • บันทึกข้อมูลการตัดจ่าย การตัดเจ้าหนี้การค้าในระบบ ยอดจำนวนเช็คคงค้างที่ยังไม่รับเช็ค/ขึ้นเงิน เพื่อให้ทราบสถานะการเงินด้านจ่ายในปัจจุบัน
 • บันทึกรายละเอียดการจ่ายในตารางกำกับเจ้าหนี้ จัดทำตารางสรุป Cash Daily ประจำวัน รวมทุกรายการเงินกู้ และรายจ่ายทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ

งานธุรกรรมกับธนาคาร

 • ศึกษาและติดตามแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารแห่งประเทศไทย และจัดทำตารางแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน นำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเวลาที่เหมาะสม
 • ติดต่อธนาคารเมื่อมีเงินโอนจากต่างประเทศ เจรจาต่อรองเพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินบาท
 • ในกรณีกู้เงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จัดทำตารางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) หรือ พิจารณาซื้อเงินสกุลเงินดอลลาร์ (US$) ล่วงหน้า (Forward Rate) เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • ติดตามการกู้เงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินตามที่ธนาคารกำหนด
 • รวบรวมข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามยอดเงินฝาก-ถอน (Bank Statement) จากธนาคาร จัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile) ทุกบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อกระทบยอดเจ้าหนี้-ลูกหนี้ทุกเดือน
 • ติดตามกระแสเงินสดในแต่ละบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ตัดสินใจนำเงินเข้า-ออกบัญชีต่าง ๆ เพื่อบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดำเนินการขอซื้อสมุดเช็ค ต่อสมุดบัญชีธนาคาร เปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อให้พร้อมในการรับ-จ่ายเงิน ตลอดเวลา
 • เข้าพบผู้บริหารธนาคารสาขาร่วมกับผู้บังคับบัญชาทุกไตรมาส เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคาร
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในงานการเงินรับ-จ่าย

QA / Tester - Socket9 Co., Ltd.

QA / Tester - Socket9 Co., Ltd.

Qualification:

- Manual testing
- Automate testing using Selenium Library (optional)
- Excellent critical thinking? and problem solving? skills
- API testing
- Test case writing and Test scenario skills
- Look for new technologies being used to make testing more efficient


Web Frontend Developer - Socket9 Co., Ltd.

Web Frontend Developer - Socket9 Co., Ltd.


Web Backend Developer - Socket9 Co., Ltd.

Web Backend Developer - Socket9 Co., Ltd.


UX/UI Designer - Socket9 Co., Ltd.

UX/UI Designer - Socket9 Co., Ltd.


Project Manager - Socket9 Co., Ltd.

Project Manager - Socket9 Co., Ltd.


Business Analyst - Socket9 Co., Ltd.

Business Analyst - Socket9 Co., Ltd.


Business Analyst - Bio Green Energy Tech Plc.

Business Analyst - Bio Green Energy Tech Plc.


QM & SSHE Officer - Prima Marine Public Co., Ltd.

QM & SSHE Officer - Prima Marine Public Co., Ltd.

Responsibilities:

งานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)

 • ดำเนินการตามมาตรฐานการทำงานในระบบบริหารคุณภาพประจำปี (Quality Management Plan) ตามแผนที่กำหนด และข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001)
 • ติดตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวชี้วัดหลัก (KPI) ของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
 • จัดประชุมฝ่ายบริหาร (Management Review, MR) ทุกไตรมาส เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและปรับปรุง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตาม IQA บันทึกข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจติดตาม และเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหาร (MR)
 • ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับทีมผู้ตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารคุณภาพจากภายนอก (Certified Body, CB) ที่เข้ามาตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพในบริษัท
 • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามจากบริษัทภายนอก (Certified Body, CB) บันทึกข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจติดตาม และเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)

งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ

 • ควบคุมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมสารสนเทศ (Documented Information Center) ของบริษัทตามมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ และควบคุมเอกสารสำคัญของบริษัท
 • กำกับ ดูแลการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานระบบบริหารคุณภาพทั้งหมด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO
 • จัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ
 • ดูแลการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับตามเงื่อนไข ISO 9001 แจกจ่ายเอกสารควบคุมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำบันทึกรายการแจกจ่ายเอกสารที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว
 • ประสานงาน และติดตามให้แต่ละฝ่าย/แผนกมีการปรับปรุงการจัดทำเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น Quality Manual (QM), Quality Procedure (QP), Work Instruction (WI) และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • ให้ความรู้และคำปรึกษาในการจัดทำเอกสารระบบบริหารคุณภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท
 • ติดตามการประเมินความเสี่ยงระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

งานบริหารข้อร้องเรียนและการประเมินความพึงพอใจลูกค้า (Customer satisfaction & complaint)

 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพทั้งภายนอก และภายในองค์กร และกรอกแบบฟอร์มบันทึกคำร้องเรียนจากลูกค้า และเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียนและแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
 • ประสานงานและติดตามให้มีการปิดประเด็นข้อร้องเรียนในเวลาที่กำหนด เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้งผลการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปเรื่องเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหาร (MR)
 • วิเคราะห์สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการตอบกลับ Nonconformity Report กรณีได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากลูกค้า

งานบริหารจัดการด้าน SSHE

 • ประชาสัมพันธ์นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยมั่นคง และสิ่งแวดล้อม (SSHE) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องตระหนัก และมีการนำนโยบายฯไปปรับใช้กับส่วนงานของตนเอง
 • ติดตามแผนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารเรือด้านต่าง ๆ
 • ติดตามบริษัทรับบริหารเรือในการทำกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานให้กับคนประจำเรือ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยตลอดเวลาขณะปฎิบัติงานบนเรือ และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 • ติดตามรายงานการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ (ISM) ทั้งในส่วนของบริษัทรับบริหารเรือและกองเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความปลอดภัย (ISM) ของกองเรือสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
 • ติดตามการวิเคราะห์สถิติการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานบนเรือ ติดตามสถิติชั่วโมงความปลอดภัยของคนประจำเรือทุกลำ (Loss Time Injury) เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขป้องกันให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหนด
 • ติดตามและตรวจสอบการแก้ไข KPI ของการปฎิบัติงานที่ไม่สอดคล้องของเรือแต่ละลำ


Qualification:

 • ระดับการศึกษา (Education): ปริญญาตรี สาขาการจัดการคุณภาพ การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences): 3 ปีขึ้นไป ในงานบริหารระบบคุณภาพ (QM) และควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
 • คุณสมบัติอื่น (Other Qualification): มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ISO/IEC 27001

Ticketing and Sales Manager - The Trinity Co., Ltd.

Ticketing and Sales Manager - The Trinity Co., Ltd.

Responsibilities:

*office at S-Metro Building, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok "Our businesses about import-export and logistics both domestic and international via the Railway of Thailand"

 • Lead and drive team success of yearly revenue goal and excellence quality goal.
 • Research and analyze sales options.
 • Preparing sales budgets and projections and approving expenditures.
 • Build, manage, control and monitor all sale responsibilities and activities.
 • Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs.
 • Present sales, revenue and expenses reports and realistic forecasts to the management team.
 • Developing sales team through motivation, counseling, and product knowledge education.

Qualification:

 • Bachelor’s degree in logistics, business administration, marketing or other related fields
 • At least 5 years experience of Sales Manager level in logistic or import-export business.
 • Successful previous experience as a sales representative or sales manager, consistently meeting or exceeding targets.
 • Excellent written and verbal communication skills both Thai and English.
 • Chinese communication skill will be advantage.
 • Proven ability to drive the sales process from plan to close.
 • Strong business sense and industry expertise.
 • Excellent interpersonal skills, with the ability to communicate effectively with management and cross-functional teams, for both technical and non-technical audiences.
 • Ready to provide resolution to critical and emergency issues 24/7 via emails and phone calls.

Ticketing and Sales Executive - The Trinity Co., Ltd.

Ticketing and Sales Executive - The Trinity Co., Ltd.

Responsibilities:

*office at S-Metro Building, Sukhumvit Road, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok "Our businesses about import-export and logistics both domestic and international via the Railway of Thailand"

 • Coordinate with customers/partners both domestic and international.
 • Providing customers with detailed and accurate quotations and cost calculations then confirm bookings.
 • Coordinate with the operations and other cross-function teams.
 • Contacting potential and existing customers on the phone, by email, and in person.
 • Collect and analyze information and prepare data and sales reports.
 • Research and recommend prospects for new business opportunities.
 • Research and analyze sales options.
 • Building and maintaining a CRM database.

Qualification:

 • Bachelor’s degree in Logistics, Marketing, Management or other related fields.
 • At least 3 years of experience in ticket sales, sales import-export or logistics business.
 • Good interpersonal and positive attitude.
 • Excellent presentation and negotiation skills.
 • Excellent communication skills both Thai and English.
 • Chinese communication ability will be advantage.
 • Good self-management skills and ability to prioritise tasks effectively
 • Ready to provide resolution to critical and emergency issues 24/7 via emails and phone calls.

Training & Fleet Development Officer - Prima Marine Public Co., Ltd.

Training & Fleet Development Officer - Prima Marine Public Co., Ltd.

Responsibilities:

การฝึกอบรมคนประจำเรือและการพัฒนา (Crew Training and Development)
 • รับผิดชอบการฝึกอบรมลูกเรือทั้งหมดและพัฒนาความรู้ในพริมา มารีน
 • ร่วมมือกับหัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรมและเสนองบประมาณสำหรับการฝึกอบรม
 • ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมคนประจำเรือและฝ่ายจัดหาคนประจำเรือ เกี่ยวกับความต้องการบุคลากร และการใช้เทคโนโลยีใหม่
 • อัปเดตข้อกำหนดของ IMO/STCW ที่โรงเรียนและสถานบันฝึกอบรม ให้ตรงตามมาตรฐานระดับชาติ รัฐเจ้าของธง และมาตรฐานของ STCW ไปเยี่ยมชมโรงเรียนและสถาบันฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
 • ดูแลการแนะนำคนประจำเรือที่จะไปลงเรือ ในส่วนของฝ่ายเทคนิคของเจ้าของเรือ และการทำงานเพื่อความปลอดภัยตาม ISM Code
 • อัปเดตผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเรือและสถานะปัจจุบันของการฝึกอบรมที่จำเป็น
 • ประสานงานกับบริษัทบริหารกองเรือทั้งหมดของ PRM โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ เกี่ยวกับความต้องการการฝึกอบรมบนเรือ
 • ริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ร่วมกับหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการฝ่ายคนประจำเรือ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามความต้องการที่จะเกิดขึ้น
 • ดูแลโครงการนักเรียนฝึกของบริษัทและคัดเลือกนักเรียนฝึก

เอกสารและรายงาน (Documentation and reporting)

 • จัดทำรายงานการฝึกอบรมประจำเดือน
 • ปรับปรุงและบำรุงรักษาหัวข้อในการฝึกอบรมของคนประจำเรืออยู่เสมอ
 • แจ้งลูกค้าทั่วไปทราบเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมและติดตามผลการดำเนินการ

Qualification:

 • ระดับการศึกษา (Education): ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์การ บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences): 0-2 ปี ขึ้นไป สายงานธุรการ บริหารงานทั่วไป
 • คุณสมบัติอื่น (Other Qualification): ใช้โปรแกรม MS Office – Word, Excel, Power Point ได้ดี

HSSEQ Superintendent - T.I.M. Ship Management Co., Ltd.

HSSEQ Superintendent - T.I.M. Ship Management Co., Ltd.

Responsibilities:

งานจัดการระบบคุณภาพ ISO และ HSSEQ

 • วางระบบงานคุณภาพ ISO และ HSSEQ ของบริษัทและบริษัทในเครือ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน สืบสวน แก้ไข และปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
 • บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของการเดินเรือ และวางระบบคุณภาพ ISO และงาน HSSEQ สำหรับเรือใหม่ และตรวจสอบการบังคับใช้ระบบ (Initial Audit) หลังจากการวางระบบ 3 เดือน เพื่อทวนสอบระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
 • ปรับปรุงระบบ SMS ให้สอดคล้องกับ TMSA Guideline

งานตรวจติดตามระบบ ISO/ HSSEQ

 • เข้าตรวจสอบภายในประจำปี (Internal Audit) เรือทุกลำ ตามระบบคุณภาพ ISO และ HSSEQ รวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ จากการตรวจติดตามภายในทั้งในสำนักงานและบนเรือ นำเสนอที่ประชุม MSC Meeting ทุกเดือน
 • ติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในเวลาที่กำหนด
 • ติดตามให้คนประจำเรือดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐาน TMSA Guideline รวมทั้งเป็นตัวกลางให้ทุกฝ่ายในบริษัทปฏิบัติตาม TMSA Guideline
 • ตรวจสอบให้เรือทุกลำใช้ Checklist ระบบ SMS ให้ถูกต้อง
 • เข้าร่วมทีมสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุบนเรือ รวบรวมข้อมูลจากฝ่าย Marine วิเคราะห์หาสาเหตุ (Root Cause Analysis) และแนวทางแก้ไข (Corrective Action) และแนวทางป้องกัน (Preventive Action) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว บันทึกการสอบสวนและจัดทำรายงานการสอบสวน เสนอผู้บังคับบัญชาและที่ประชุม HOD และ MSC
 • รวบรวมชั่วโมงความปลอดภัยของคนประจำเรือทุกลำ (Loss Time Injury) ทุกไตรมาส เสนอผู้บังคับบัญชาและจัดงานมอบรางวัลผลงานดีเด่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอก ในเวลาที่กำหนด
 • ให้คำแนะนำ ติดตามให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจในข้อกำหนดของระบบ HSSEQ รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
 • ร่วมกับทีม Emergency Response Team (ERT) ทดสอบระบบการสื่อสารกับเรือทุกลำ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
 • เข้าตรวจเยี่ยมบนเรือทุกลำ (Ship Visit) ตามแผนการเข้าตรวจทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยบนเรือ การใช้โปรแกรม BASSNET และการจัดทำรายงานและเอกสารต่าง ๆ

งานอบรมให้ความรู้ด้าน HSSEQ

 • จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่บนเรือและในสำนักงานก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ข้อมูลด้านนโยบายการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร ความปลอดภัยในการขนส่งน้ำมัน ฯลฯ
 • จัดอบรมทบทวนความรู้ด้าน HSSEQ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
 • ให้ความรู้ด้านระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย (Safety Management System - SMS) แก่คนประจำเรือ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ให้ความรู้พนักงานประจำเรือในเรื่องการใช้งานคู่มือบริหารความปลอดภัยประจำเรือ วิธีใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือที่ถูกต้อง และคุณสมบัติตาม Crew Matrix ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย
 • เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการประเมินความเสี่ยงกับผู้บริหารประจำเรือ
 • จัดการฝึกร่วมระหว่างเรือและสำนักงาน (Ship Shore Emergency Exercise) เรือทุกลำทุกเดือน สรุปปัญหา ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหลังการฝึก และจัดทำรายงานการฝึกบนเรือและสำนักงานพร้อมแนบภาพถ่าย นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • Briefing พนักงานประจำเรือก่อนลงเรือ ทบทวนความรู้ระบบ HSSEQ ต่าง ๆ และ Debriefing หลังขึ้นจากเรือ เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและหามาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

งานเอกสารระบบ ISO และ HSSEQ

 • จัดเตรียมเอกสาร เพื่อรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจภายนอก ตามระบบ ISO, ISM และ TMSA ตามแผนงานที่กำหนด
 • รวบรวมเอกสาร Management of Change (MOC) เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระบบ HSSEQ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ
 • ควบคุมการจัดเก็บ และ update ข้อมูลใน ERT Book เช่น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification:

 • ระดับการศึกษา (Education):ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการเดินเรือ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร 5 ปี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ (Experiences): 3-5 ปีขึ้นไป ในงาน HSSEQ บนเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล Tanker
 • คุณสมบัติอื่น (Other Qualification)
  ผ่านการอบรมหลักสูตร Incident Investigation & Analysis และ Internal Auditor
  มีทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

Administrative Officer - Oriental Merchant Express Co.Ltd.

Administrative Officer - Oriental Merchant Express Co.Ltd.


HSSEQ Manager - T.I.M. Ship Management Co., Ltd.

HSSEQ Manager - T.I.M. Ship Management Co., Ltd.


Driver - Prima Marine Public Co., Ltd.

Driver - Prima Marine Public Co., Ltd.


Administrative Officer - Natural Energy Refinery Co., Ltd.

Administrative Officer - Natural Energy Refinery Co., Ltd.


WELFARE AND BENEFITS:


   1.Provident fund; employee choices
   2.Social Security fund
   3.Compensation fund
   4.Health and Life insurance
   5.Accident and Life insurance
   6.Travel insurance
   7.Health insurance for family_Voluntary
   8.Health insurance_Voluntary
   9.Fitness
   10.Uniform
   11.Lunch
   12.Party and Recreation
   13.Annual Check-up
   14.Patient Visit and Allowance
   15.Childbirth Allowance
   16.Funeral and Wreath allowance for employee
   17.Funeral and Wreath allowance for family
   18.Traditional Leave at least 13 days/year
   19.Vacation Leave 7 - 15 days/year
   20.Private Leave with pay maximum to 10 days/year
   21.Ordination Leave with pay maximum to 30 days
   22.Scholarships reward for employee’s children
   23.Education Loan
   24.Emergency Loan
   25.Housing loans
   26.Training and Development plan

Please be informed that :
"The welfare and benefit plan based on each company of Nathalin group"


Interested applicants please submit your updated resume specifying your GPA, present and expected salary together with copy of transcripts, identification card, house registration certificate, and a recent photograph, certificate (if any) to : job@nathalin.com