News Detail


Nathalin Outing 2019 @Kanjanaburi


Date: 14th September 2019

Nathalin Outing 2019 

ด้วยกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Company Outing 2019” ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ณ Mida Resort Kanjanaburi เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตอบแทนความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานเพื่อบริษัทของผู้บริหารและพนักงานทุกท่านตลอดปีที่ผ่านมา และเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

Click image for enlarge