News Detail


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562


Date: 12th April 2019

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศกาลวันสงกรานต์  ในวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 

ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.

กายแต่งกายเสื้อลายดอก  ชุดไทย  หรือที่เข้ากับเทศกาล กางเกงสุภาพ

Click image for enlarge